VgOF påverkar

VgOF jobbar aktivt med åtskilliga frågor som rör fågelfaunan i vårt landskap och vi fungerar som remissinstans i många ärenden. Nedan publiceras några yttranden och skrivelser som föreningen gjort. Arkivet kommer efter hand att uppdateras med fler yttranden. Angivna tidpunkter är tillfället för publicering på hemsidan. Läs dokumenten genom att ladda ner dem som pdf-filer, klicka på rubrikerna nedan.
 
 
Write text here...

VgOF överklagar beslut om vindkraftspark vid Lången

VgOF har tidigare tillsammans med Skaraborgs Naturskyddsförening (SkaNF) enligt remiss från Länsstyrelsen i Västra Götaland avstyrkt en ansökan om att anlägga en vindkraftspark i östra Klyftamon omedelbart väster om sjön Lången. Ansökan har gällt uppförande av sex turbiner med en höjd av 150m. En av dessa planeras c:a 250 m från Borgehall.

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD) föreslog att tillstyrka ansökan med undantaget att verket vid Borgehall inte skulle ges tillstånd. VgOF och SkaNF vidhöll i sitt yrkande att hela projektet skulle avstyrkas. MPD beslutade enligt sitt förslag.

Den planerade vindkraftsparken ligger inom ett stort väsentligen oexploaterat område med stora naturvärden. Ett flertal naturvårdsområden (Natura 2000, reservat, nyckelbiotoper) ligger delvis i mycket nära anslutning till området. Vidare ligger de planerade verken inom zonen för de stora fågelsträck som vår och höst går från och till Hornborgasjön. Den företagna sträckfågelinventeringen är helt otillräcklig och har snarast karaktären av stickprov. Härutöver finns en häckningsplats med högt skyddsvärde inom området. Klyftamon är klassad som ett tyst område. 

VgOF och SkaNF har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen. Vi har hemställt om muntlig huvudförhandling. Vi har stöd av mycket hög juridisk kompetens.

Göran Mellbring
 
 
 
Gilla oss på Facebook