Nyheter

2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

Här kommer två texter som skall tas upp på årsmötet för att kunna förändra på våra stadgar.

 

Vi ber om ursäkt för att texten är både lång och konstig att läsa (oformaterad) då hemsidan inte tar hänsyn till den formatering som fanns i Microsoft Word. Texterna åtskiljs med en rad av bindelstreck. Så som syns efter denna mening.

 

---------------------------------------------------------------------

 

FÖRSLAG 2017.9

 

STADGAR FÖR MEDELPADS ORNITOLOGISKA FÖRENING – BIRDLIFE MEDELPAD

 

§ 1 Namn och status

Föreningens namn är Medelpads Ornitologiska Förening – BirdLife Medelpad (MOF)

MOF är en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (Riksföreningen)

MOF är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

 

§ 2 Föreningens verksamhetsområde och ändamål

Föreningens verksamhetsområde är inom landskapet Medelpad (Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner).

· MOFs uppgift är att inom verksamhetsområdet främja utforskandet och skyddet av fågelfauna och natur samt hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet, natur och ett aktivt friluftsliv.

· Nämnda uppgifter vill MOF förverkliga bland annat genom att stimulera till och genomföra ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem, samt bistå myndigheter, organisationer och enskilda personer i frågor som rör fåglar och natur.

· MOF ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

· MOF ansvarar inom verksamhetsområdet för fågelrapportering och fågelfaunistik på uppdrag av Riksföreningen.

 

§ 3 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Sundsvall.

 

§ 4 Medlemskap i MOF

· Huvudmedlem är vuxen fullbetalande medlem.

· Ungdomsmedlem är medlem upp t o m det år man fyller 25 år.

· Huvudmedlem familj är vuxen eller ungdom i familj.

· Familjemedlem är medlem som är del i familj med annan person som huvudmedlem familj.

· Integrerad medlem i MOF är medlem som bara betalar medlemsavgift till Riksföreningen

· Hedersmedlem – föreningen kan välja person som på ett framstående sätt främjat föreningens syften till hedersmedlem.

· Hedersordförande – föreningen kan välja avgående ordförande till hedersordförande.

· Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet.

· Medlemskap upphör när medlem avlider, meddelar utträde eller inte betalar avgift varken till MOF eller Riksföreningen.

· Juridisk person kan prenumerera på medlemstidskriften.

 

§ 5 Integrerat medlemskap i Riksföreningen

· Medlem i MOF är samtidigt medlem i Riksföreningen.

· Medlem som är bosatta i MOFs verksamhetsområde och endast betalar medlemsavgift till Riksföreningen är samtidigt integrerade medlemmar i MOF.

Medlem kan aktivt välja att vara integrerad medlem i annan regionalförening än MOF

· För medlem i MOF som samtidigt inte betalar medlemsavgift till Riksföreningen betalar MOF en årsavgift till Riksföreningen som bestäms av Riksföreningens riksstämma.

 

§ 6 Organisation

· Riksföreningens styrelse har utsett MOF till regionalförening och MOF har som sådan att verka för Riksföreningens syften. MOF representerar Riksföreningen i den omfattning som Riksföreningens styrelse meddelar.

· Riksföreningen är som partner en del av BirdLife International. MOFs medlemmar räknas därmed också som medlemmar i BirdLife International.

 

§ 7 Beslutande organ

· MOFs beslutande organ är årsmöte och föreningsstyrelse. Årsmöte kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

· MOFs styrelse beslutar om och tillsätter kommittéer som arbetar på uppdrag av styrelsen i enlighet med § 2.

· MOF företräder sina medlemmar vid Riksföreningens riksstämma i enlighet med Riksföreningens stadgar.

 

§ 8 Årsmöte

· Ordinarie årsmötet, som är MOFs högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

· Extra årsmöte ska utlysas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar framställer skriftlig begäran härom, med uppgift om ärende som ska behandlas.

· Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet och kallar härtill senast en månad före utsatt dag.

· Kallelse sker genom meddelande på ett eller flera av följande sätt: föreningens hemsida, Facebook (motsvarande), eller i Fåglar i Medelpad (MOFs tidskrift) eller i särskild kallelse.

· Endast frågor som ska tas upp i enlighet med MOFs stadgar, eller som beslutats av MOFs styrelse eller motioner och finns med i kallelsen kan beslutas på årsmötet.

· Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud accepteras inte.

· Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

o Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

o Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare.

o Fastställande av dagordning

o Verksamhetsberättelse

o Ekonomisk berättelse

o Revisorernas berättelse

o Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt fördelning av föreningens resultat

o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

o Val av föreningsfunktionärer

§ Ordförande (vartannat år)

§ Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

§ Revisorer och revisorsuppleanter

§ Valberedning

o Budget

o Verksamhetsplan

o Fastställande av årsavgifter

o Förslag från styrelsen

o Motioner

o Övriga ärenden

· Punkternas ordning fastställs av styrelsen.

· Val ska ske med slutna sedlar när någon röstberättigad yrkar på det.

 

§ 9 Styrelse

· Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av lägst sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande.

o Ordförande väljs för en tid av två år.

o Övriga ledamöter väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två år.

o Om styrelseledamot avgår före valperiodens slut väljs ny ledamot för resterande tid.

o För det fall att så stort antal ledamöter avgår under mandatperioden att styrelsen totalt, efter insättande av suppleanter, kommer att understiga fem ledamöter ska extra årsmöte utlysas för att förrätta fyllnadsval.

· Suppleanter till styrelsen kan väljas på en tid av ett år.

· Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

· Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

· Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

· Funktionär som kallas till styrelsemöte, men inte är ledamot av styrelsen, deltar i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

· Styrelsen sammanträder då ordföranden så bestämmer eller minst tre ledamöter begär det. Ordförande kallar till sammanträde.

 

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

 

§ 11 Styrelsens åligganden

· Styrelsen ansvarar för att förenigens ändamål följs samt verkställer årsmötets beslut.

· Styrelsen ska inom ramen för föreningens stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, upprätta budget samt tillvarata medlemmarnas intressen.

· Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens ekonomi.

 

§ 12 Årsredovisning

· Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över föreningens verksamhet.

· Föreningens räkenskaper ska föras och avslutas per kalenderår.

· Årsredovisning och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning senast två veckor före ordinarie årsmöte.

 

§ 13 Revisorer och revision

· För granskning av MOFs räkenskaper och styrelsens förvaltning ska vid ordinarie årsmöte utses två revisorer och två revisorsuppleanter för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

· MOFs revisorer ska ha full insyn i styrelsens arbete och räkenskaper.

· Revisorerna ska till årsmötet avge berättelse över sin granskning.

 

§ 14 Valberedning

Val av ordförande, styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter ska varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet.

· Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter varav en sammankallande, vilka väljs för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

· Till ledamot i valberedningen får inte styrelseledamot utses.

· Valberedningen har att till ordinarie årsmöte avge förslag till de val som enligt § 8 ska förekomma vid årsmötet samt till eventuella fyllnadsval vid extra årsmöte.

· Varje medlem äger rätt att komma med förslag till valberedningen till de val som ska förberedas.

· Vid årsmötet kan medlem förorda andra kandidater än valberedningens förslag

· Valberedningen bör ha kontakt med ordföranden inför årsmötet.

 

§ 15 Medlemsavgifter

· Medlemsavgifter för MOF fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.

· I medlemsavgiften ska ingå eventuell avgift till Riksföreningen vilken fastställs av dess Riksstämma.

 

§ 16 Motioner samt förslag från styrelsen

· Medlem kan inlämna motion inför årsmötet.

· Motion med skriftlig motivering ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsen ska behandla motionen och lämna förslag till årsmötet, vilket ska ingå i kallelsen.

· Styrelsen kan lämna förslag till årsmötet, vilket ska ingå i kallelsen

 

§ 17 Stadgar och stadgeändringar

· Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Det senare får hållas tidigast två månader efter det första.

· Förslag om ändring ska delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

· För beslut om ändring fordras två tredjedels majoritet av de röstande vid respektive årsmöte.

· Stadgar och stadgeändringen ska godkännas av Riksföreningens styrelse för att bli giltiga.

 

§ 18 Uteslutning av medlem

· Medlem som motarbetar eller uppenbart försvårar MOFs syften eller verksamhet kan uteslutas ur MOF.

· Uteslutningen beslutas av Riksföreningens styrelse efter yrkande från MOFs styrelse eller på Riksföreningens initiativ.

· Berörd medlem ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

· Motivering för förslag om uteslutning ska protokollföras av den instans som initierar uteslutning.

 

§ 19 Nedläggning

· Beslut om nedläggning av MOF ska fattas vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Det senare mötet får hållas tidigast två månader efter det första.

· För beslut om nedläggning fordras två tredjedels majoritet av de röstande vid respektive årsmöte.

· Finns vid nedläggning tillgångar ska dessa överlämnas till Riksföreningen.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Kommentarer till Förslag till nya stadgar för Medelpads Ornitologiska Förening

(MOF)

Med anledning av integrerat medlemskap från MOF till SOF och från SOF till MOF

har ett nytt förslag till stadgar tagits fram. Avsikten är att ta ett första beslut om de

nya stadgarna vid MOFs årsmöte i mars 2018. Stadgeförslaget är en fullständig

genomarbetning av de gamla stadgarna. Många punkter har förtydligats och nedan

finns en uppräkning av några av förändringarna.

-I namnet har BirdLife Medelpad lagts till § 1.

-I § 4 har det integrerade medlemskapet från SOF till MOF införts och i § 5 har det

integrerade medlemskapet från MOF till SOF införts.

-Åldern för ungdomsmedlemskap har höjts och förtydligats § 4.

-Medlem i MOF räknas även som medlem i BirdLife International § 6.

-Infört hur MOF företräder sina medlemmar vid Riksföreningens riksstämma § 7.

-Kallelse till årsmöte ska ske 1 månad i förväg i stället för två veckor § 8.

-Eventuella avgifter till Riksföreningen ska ingå i årsavgiften § 15.

-Motioner till årsmötet ska lämnas senast 2 månader före årsmöte i stället för 1

månad § 16.

-Skrivningen om uteslutning av medlem har ändrats § 18.

-För stadgeändring och nedläggning krävs två tredjedels majoritet i stället för tre

fjärdedels majoritet tidigare § 17 och 19. 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu