Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Ore Skogskrike. Foto: Sebastian Kirppu
Till:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Miljöminister Karolina Skog

Kopia till:
Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Sveaskog

Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Vi undertecknade miljöorganisationer kräver ett omedelbart moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden  måste  därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012.
Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker.(1)  Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.(2,3,4)

För att långsiktigt bevara naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd behövs stora sammanhängande skogslandskap som är funktionella och ekologiskt representativa. Därtill behövs spridningsmöjligheter för arter i en så kallad grön infrastruktur. Det räcker därför inte med att ta detaljhänsyn, eller att spara små fragmenterade skogsområden och bedriva naturvårdande skötsel i enskilda bestånd.(5)

Riksdagen har antagit etappmål om att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden  ska  vara bevarade till år 2020. Dessa områden ska vara av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och bindas samman inom ekologiskt  representativa  system  av  skyddade  och  välförvaltade  områden.6  Eftersom över 90 % av den svenska produktiva skogen påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt råder det stor brist på biologisk värdefull skog i hela landet. Biologiskt skyddsvärda skogar tillhör tveklöst kategorin ”av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster”. För att Sverige ska komma närmare att nå nationella
och internationella miljömål är det helt avgörande att alla skyddsvärda skogar i Sverige skyddas. Det är en skandal att skyddsvärda skogar avverkas av staten i unika landskap med en stor koncentration av skogar med höga naturvärden, såsom i Ore Skogsrike. Enligt Metria (2017) ligger två av de tio största kontinuitetsskogsområdena i Dalarna nedan den fjällnära gränsen i Ore Skogsrike.7 Ore Skogsrike hyser även värdekärnor, d.v.s. skogsområden som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för  en prioriterad  skogstyp.(8)

Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle  medföra  irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike och undergräver  miljömålsuppfyllelsen.  Att  ge  redan  befintliga skogar med höga naturvärden ett skydd är dessutom ett långt mer kostnadseffektivt sätt att nå uppsatta mål än att behöva restaurera och återskapa förlorade livsmiljöer.

Vi kräver därför ett omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike på Sveaskogs  mark  och  att  samtliga nyckelbiotoper, naturvärdeslokaler, värdekärnor, kontinuitetsskogar och värdetrakter med  höga  naturvärden noggrant kartläggs och därefter ges ett skydd. Regeringen behöver på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills använda den möjlighet som de statliga ägardirektiven ger för att säkerställa att  de  fungerande skogsekosystem som finns kvar på statens skogsinnehav förblir fungerande. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar i Ore Skogsrike.

Med vänliga hälsningar,
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen   
Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna
Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Rättvik
Frode Pleym, chef, Greenpeace Sverige
Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace Sverige
Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen
Johan Andersson, ordförande, Fältbiologerna
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, Jordens Vänner
Jonas Bane, talesperson, Klimataktion
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet
Pella Larsdotter Thiel, ordförande, Omställningsnätverket
Peder Karlsson, ordförande, End Ecocide Sweden
Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen
Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap
Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening 
Anders Janols, sekreterare, Mykologiska Föreningen Skogsriskan i Dalarna
Dan Broström, ordförande, Ovansiljans svampförening
Linda Strand, ordförande, Sveriges Entomologiska Förening
Lars-Ove Wikars, ordförande, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dennis Kraft, ordförande, BirdLife Sverige
Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska Förening
Anders Geidemark, ordförande, Naturfotograferna

Definitionslista
 
Kontinuitetsskog är skog som inte har varit kalavverkad och omfattar merparten av alla skogar uppkomna innan kalhyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet.(9)

Nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och som från en samlad bedömning av  biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna. Där kan rödlistade arter förväntas förekomma.(10)

Värdekärna är ett skogsområde som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.(11)

Värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet.(12)
 
(1) -  Naturskyddsföreningen (2013). Ore skogsrike - Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun: http://www.rattvik.se/download/18.383f8f7a14a590a52591ca3f/1481707089512/Oreskogen_webbversion.pdf
(2) - Naturskyddsföreningen (2017). Ändå hugger man... Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner: https://www.dropbox.com/s/iu4g68dhdv1v4xv/Rapport_Ore_Skogsrike_2017.pdf?dl=0
(3) - Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike - Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017: https://drive.google.com/file/d/1H-dJ13UYr6uT-jpbqLqjdTjEUKb5WbKf/view
(4) - Skydda Skogen (2017-12-18). Sveaskogs stora avverkningar berör; http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/154-svenska-
(5) - Angelstam, P., Jonsson, B-G., Tärnblom, J., Andersson, K., Axelsson, R., Roberge, J-M. (2010). Landskapsansats för
bevarande av skoglig biologisk mångfald - en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys och om behovet av samverkan mellan  aktörer.  Skogsstyrelsens  rapport  4:2010;  https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art81/4646181-6b7f20-1825.pdf
(6) - Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, antagen av Sveriges riksdag; http://www.regeringen.se/49bb9c/contentassets/d11a7625086a4c3cb09fcf6322687aba/en-svensk-strategi-for- biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster-prop-201314141
(7) - Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket; https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i- sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-3-kartering-av-kontinuitetsskog-boreal-region-20170117.pdf
(8) - Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog;
(9) - Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket; https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i- sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-3-kartering-av-kontinuitetsskog-boreal-region-20170117.pdf
(10) - Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. (2014). Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Jönköping: Skogsstyrelsen;  http://ns1.bergsjodata.com/naturskyddsforeningen/_externdok/Skogsstyrelsen/Handbok%20nyckelbiotoper.pdf
(11) - Naturvårdsverket (2017-01-30). Skogliga värdekärnor i Sverige – sammanfattande beskrivning av dataurval och nuläge 2015-2016; https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i- sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-2a-skogliga-vardekarnor-i-sverige.pdf
(12) -  Naturvårdsverket (2017-09-29). Översyn och avgränsning av värdetrakter i skog;
 
Läs även debattartikeln "Stoppa avverkningen i Ore Skogsrike": https://www.svd.se/stoppa-avverkningen-i-ore-skogsrike
Brännvinsberget. Foto: Sebastian Kirppu

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
2018-08-18

Möjlighet att ange annan fotograf, nyhet i Artportalen

 
2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

 
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

 
 

Dalakalendern

2018-10-01
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 1 oktober kl. 19

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film. Samling: kl. 19.00.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs. 

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com