Nyheter

2017-07-04

Nej till vindkraft på Rödeneplatån

Foto: Christer Johansson

Alingsås Ornitologiska Sällskap (AOS) har en tid varit delaktiga i proteströrelsen mot etablering av vindkraftspark på Rödeneplatån där Rödene Vindkraft AB via advokatfirman Mannheimer Swartling drivit process och ansökan om etablering av vindkraftspark i det känsliga området. Ett antal skrifter har författats och utväxlats under tiden processen pågått och engagemanget har varit påtagligt från samtliga inblandade. Den 9/6 var det förhandlingar i Mark- och Miljödomstolen där AOS och Christer Johansson engagerat Roy Jansson från Alefjälls Naturskyddsförening som tidigare hjälpt till med samarbete i förhindrande av avverkning av känslig skogsmark, gjorde en saklig och stark insats. Han tillsammans med Nils Olof Borghed och Ove Holmberg (Kvarbegets BRF), Ingvar Andersson (SNF) m.fl. gjorde storartade insatser under dagen vilket nu bidragit till att vi nu kan stoltsera med ett beslut från Mark- och Miljödomstolen där RVAB:s tillståndsansökan avslås.

I sakframställan redogjordes bland annat för artförekomst av rödlistade och skyddsvärda fåglar i Rödeneskogarna, samt vår synen på vindkraftsetablering och på vilka följder en sådan skulle kunna få. Summa summarum så gick Mark- och Miljödomstolen att döma till AOS favör och med det att förstå allvaret i ärendet där huvudskälet till avslaget är fiskgjusepopulationen på platån och de risker som vindkraftverken utsätter gjusarna för.

RVAB har möjlighet att överklaga ärendet men med tanke på att även vindparken inom platåns SV delar (Lärkeskogen) fått avslag, är det föga troligt att ett överklagande ändrar gällande beslut.

 

 
 
Gilla oss på Facebook