Vindkraft
 

Den storskaliga satsningen på vindkraft i hela landet har gjort att detta är en viktig fågelskyddsfråga som kräver mycket arbete från föreningen


Stora rovfåglar särskilt utsatta

Örnar är orädd för alla rörliga föremål i luften. Under årtusenden har de regerat i luftrummet och aldrig varit utsatt för hot från något som rör sig i luften. Örnarna är därför inte rädda för vindkraftverken och undviker dem inte. Det finns flera exempel som visar hur stora rovfåglar, i god sikt och under normala vindförhållanden, cirklar runt vindkraftverk tills de slutligen träffas av ett rotorblad och faller till marken. I Sverige har man inte sökt systematiskt efter vindkraftdödade fåglar, men man har av tillfälligheter ändå hittat både havsörnar och kungsörnar som dödats av rotorbladen på vindkraftverk.

 

Storskaligheten oroar

Vi anser att särskild hänsyn skall tas till de rovfågelbonsom finns i området med en skyddszon på minst 3 km enligt SOFs policy (se nedan). Vi har starka skäl att hävda detta eftersom örnar är de arter som kommer att bli mest drabbad av vindkraftutbyggnad. Kungsörnen tex, förekommer i regel på höjder över 300 m och där är nu mer än 70 % av örnreviren i Västernorrland sådana som projekteras för vindkraft. Enligt den senaste kunskapen vi fått angående ytterligare vindkraftsplaner så närmar vi oss 80 % påverkan på örnreviren i länet. Detta kan slå mycket hårt mot örnpopulationen. Varje projekt måste därför ta erforderlig hänsyn till kungsörnen. 
 
Tjäder är en fågel som bör inventeras under april-maj för att kartlägga artens spelplatser. Dessa har liksom boplatser för kungsörn m.fl. arter ett starkt skydd i artskyddsförordningen 4 §, fjärde stycket (SFS 2007:485).
 
Vadareär också en grupp av fåglar som påverkas av vindkraft, och turbiner bör därför ej sättas för nära större våtmarker i området. Nyss publicerade studier från Storbritannien (Pearce-Higgins) visar på reducerad häckningsframgång med 15-53 % hos flera undersökta arter inom 500 m från vindturbinerna. Detta gäller bl.a. ormvråk, blå kärrhök, ljungpipare, storspov, enkelbeckasin och stenskvätta. En slutsats av studien är att undvika vindkraftsetablering i öppna landskap, där tätheten av rovfåglar och vadare är höga. I båda områdena förekommer en stor andel myrmark, vilket är viktigt att ta hänsyn till.

Andra arter som MOF är speciellt oroad för är smålom, storlom samt rovfåglar och ugglor (t.ex. pilgrimsfalk, fjällvråk, bivråk, fiskgjuse, berguv)

 

SOFs vindkraftspolicy

MOF konstaterar således att storskalig vindkraftutbyggnad kan utgöra ett reellt hot mot örnar och andra fåglar. Därför behövs ett bra beslutsunderlag innan etableringar påbörjas. Vår utgångspunkt är att
- rejäla skyddsavstånd behövs till bonav kungsörn, havsörn och andra rovfåglar
- att vindkraft ska undvikas i viktiga rast- och födosökslokaler för fåglar,
- att viktiga flyttfågelstråk ska undvikas samt barriräreffekter beaktas

Vår utgångspunkt i kontakter med bolag och myndigheter är SOFs vindkraftspolicy.