Fågellokaler i Bohuslän

 
Bohuslän har en mycket varierande natur där de flesta biotoper är representerade. En del platser är välkända fågellokaler som besöks ofta av ett stort antal fågelskådare. Andra platser är mera anonyma men kan ändå vara väl värda ett besök. Därför har vi i den här guiden försökt blanda kända och okända fågellokaler för att på så sätt bredda kunskapen om fågelförekomsten i landskapet som helhet.
Guiden är under uppbyggnad och kommer att utökas efter hand. Vi har valt att bygga upp och indela fågellokalerna kommunvis - från norr till söder.


Ett tvärsnitt från väster till öster genom landskapet Bohuslän är inte särskilt långt i kilometer räknat, men visar ändå upp många naturtyper och en varierande fågelfauna. De yttersta skären, med tobisgrisslor, toppskarvar och under vinterhalvåret flockar med skärsnäppor, följs inne vid kusten av strandängar och grunda leror med vadare, gäss och änder. Kustbandet med sina oräkneliga öar och halvöar kan uppvisa bl.a. sjungande näktergalar och på sina håll höksångare. Korpen häckar både längst ute i havsbandet och i inlandets skogsmarker.

Insjöarna i kulturlandskapet, som vilar insprängda i sprickdalarna mellan de otaliga bohuslänska bergsknallarna, är oftast ganska fattiga på slättsjöarter, men en del av dem hyser häckande skäggdoppingar och sothönor. I de smala, vindlande randlövskogarna längs bergen är fågelsången ibland imponerande under senvåren, liksom vid flera av de talrika vattendrag som ringlar fram genom odlingsbygderna. Den mindre hackspetten och entitan har klarat sig mycket bra i dessa miljöer. Uppe på bergsknallarna hörs ofta både nattskärra och trädlärka under försommarnätterna.

Längst i öster följer ”fjällen”, d.v.s. upp till 200 m höga urbergsplatåer med barrskogar med visst lövinslag, hällmarkstallskogar och myrmarker. Skogarna är ofta vidsträckta, och i den norra halvan av landskapet fortsätter de in i Dalsland och Norge. Uppe på bergsplatåerna finns åtskilliga näringsfattiga sjöar, varav en del hyser häckande storlom och fiskgjuse. Tjäder, orre och järpe återfinns många gånger i de partier som uppvisar lite mer naturskogsliknande kvaliteter. I den södra halvan av Bohuslän slutar tvärsnittet vid Göta älvs frodiga och fågelrika marker, med fina biotoper för t.ex. nattsångare, rosenfink och kornknarr.

Bohusläns kustlinje är mycket lång, eftersom en mängd fjordar och kilar skär djupt in i det bergiga landskapet. Skärgården består av otaliga öar, alltifrån de minsta, kala skären upp till Orust, som är landets tredje största ö. Flera ögrupper ligger en bra bit utanför kusten, bl.a. Pater Noster, Väderöarna, Segelskären och Kosterarkipelagen, vilka till stor del är fågel- och sälskyddsområden. På flera ställen finns fina lokaler för havsfågelskådning, mer eller mindre lättåtkomliga. Några av dessa finns med i de följande lokalbeskrivningarna.

På lokaler som Saltö eller Rossö, på Kosterfjordens östra sida, kan man i den tvåhundraåriga kusttallskogen lyssna till tofsmes och spillkråka, samtidigt som man med lite tur kan få se en lunnefågel på vattnet utanför. Det kan väl ibland kännas lite fågelfattigt i Bohuslän, åtminstone vintertid på landfågelsidan, men sådana artkombinationer charmar nog även den mest härdade skådare!

Skribent: Ingemar Åhlund 
Fågellokaler
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"