Villkor

Vi tillämpar i huvudsak Allmänna villkor för paketresor enligt överenskommelse mellan Konsument­verket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. Villkoren skickas på begäran. Nedanstående villkor är att betrakta som en sammanfattning av de allmänna villkoren samt de särskilda villkor som tillämpas av AviFauna.

Anmälning. Anmälan sker genom att anmälningsavgiften betalas in till AviFauna. När AviFauna mottagit din anmälningsavgift kommer en bekräftelse per e-post eller post.

Priser. Priserna är cirkapriser. Det beror på att planeringen sker så långt i förväg att kostnaderna inte är fixerade när en resa organiseras. AviFauna förbehåller sig rätten att höja grundpriset på en resa med maximalt 5 %, dock lägst 200 kr. Skulle grundpriset höjas med mer tar vi kontakt med deltagarna och är beredda att betala tillbaka anmälningsavgiften och eventuellt andra inbetalda medel för den som då inte vill följa med.

Datum. Angivna datum på resorna är cirkadatum. Det exakta datumet kan avvika från angivet datum med cirka 1–3 dagar och ändringar meddelas om senast sex månader innan avresa.

Anslutning. Det åligger resenär att i god tid underrätta sig om anslutningsmöjligheter. I vissa fall kan det vara nödvändigt att påbörja anslutningen dagen innan resans start. AviFauna påtager sig ej ansvar för olägenhet eller merkostnad i samband med resenärs anslutning.

Flygbiljetter. I de fall då AviFauna får i uppdrag att inhandla flygbiljett gäller följande för avbeställning av flygbiljett såvida inget annat kommunicerats i samband med bekräftelsen på flygbiljettsbokningen: Vid avbokning senast 181 dagar före avresa tillkommer ingen kostnad. Vid avbeställning 180 dagar eller senare före avresa debiteras hela flygbiljettens pris. 

Slutbetalning skall vara AviFauna tillhanda senast 61 dagar före resans start.

Avbeställning. Resenär har rätt att avbeställa resan enligt följande. Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften. Om avbeställ­ningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvar­ande 50 % av resans pris. Om avbeställningen sker därefter mot erläggande av en kostnad motsvar­ande 100 % av resans pris. Särskilda avbeställningsregler kan gälla för enskilda resor. Detta anges i så fall i anslutning till programtexten.

Avbeställningsskydd. AviFauna tillhandahåller inte något avbeställningsskydd. Resenären rekom­menderas starkt att antingen komplettera hemförsäkringens resedel med ett tillägg eller en separat reseförsäkring.

Ombokning. Vid ombokning till annan resa med AviFauna uttages en expeditionsavgift om 500 kr. Sker ombokningen inom 6 månader före avresa betraktas den istället som avbeställning (se regler ovan).

Inställd resa. Är antalet fullbetalande deltagare lägre än det som angivits för respektive resa kan den komma att ställas in. Detta meddelas så tidigt som möjligt, dock senast sex månader före avrese­datum. Om AviFauna av denna eller någon annan anledning inte kan genomföra resan återbetalas samtliga inbetalda medel.

Reseförsäkring. Resenär är skyldig att ha fullgod reseförsäkring som också täcker eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada. Bevis på försäkring skall kunna uppvisas på anmodan.

Ungdomspriser. Ungdomar kan köpa platser på AviFaunas resor till rabattpris. Gäller t o m resorna 2018. Platser kan bokas som ungdomsplats av den som är ungdomsmedlem i SOF under det år resan påbörjas. Ungdoms­priset anges i texten för respektive resa och avser grundpriset. Eventuella tillägg kan tillkomma.

Reklamation skall göras skriftligen och vara AviFauna tillhanda inom en månad efter resans avslutande. Om något fel uppstår bör det påtalas för reseledaren snarast.

Pass, visum, vaccination. Efter anmälan erhålls närmare information om resan med uppgifter om vaccinations-, pass- och visumbestämmelser. AviFauna hjälper i vissa fall till med visumformaliteter, men resenär ansvarar själv för innehav av giltigt pass och visum. Resenär får själv stå för kostnader som uppstår p g a brister beträffande pass eller visum, t ex hemtransport. På resor där pass krävs som legitimationshandling åligger det resenären att försäkra sig om att passet är giltigt 6 månader efter hemkomst från resan.

Här är Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin